Akreditované zkoušky

  Název zkoušky Norma/metoda Název normy
1. Stanovení tepelných charakteristik (skelný přechod, tání a krystalizace) metodou DSC ČSN EN ISO 11357-1, -2, -3 Plasty - Diferenční snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy, Část 2: Stanovení teplotya výšky skoku skelného přechodu, Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace
2. Zkoušky plamenem při vodorovném a svislé poloze UL 94 čl.7, 8, 9
ČSN EN 60695-11-10 ed.2
BEZPEČNOSTNÍ STANDARD
Zkoušky hořlavosti plastových materiálů pro součásti přístrojů a zařízení
3. Stanovení rychlosti hoření ČSN ISO 3795
DIN 75200
FMVSS 302
TL1010
GS 97038
DBL 5307.10 ČL.5.1.
VCS 5031,19 mimo čl.S4
Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje - Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interieru vozidla
4. Stanovení viskozitního čísla ČSN EN ISO 307 Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla
5. Stanovení obsahu textilního skla a minerálního plniva-kalcinační metoda ČSN EN ISO 1172 Textilní sklo - Vyztužené prepregy (předimpregrovaný laminát) lisovací směsi a lamináty - Stanovení obsahu textilního skla a minerálního plniva - Kalcinační metoda
6. Stanovení obsahu popela přímým žíháním ČSN EN ISO 3451-1,
ISO 3451-2,
ČSN EN ISO 3451-4
Plasty - Stanovení popela - Část 1: Všeobecné metody, část 2: Polyalkylentereftaláty, část 4: Polyamidy
7. Stanovení obsahu vody ČSN EN ISO 15512, metoda B2 Plasty - Stanovení obsahu vody
8. Index toku taveniny termoplastů ČSN EN ISO 1133-1
ČSN EN ISO 1133-2
Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda, Část 2: Metoda pro materiály citlivé na časově teplotní historii a/nebo vlhkost
9. Stanovení tvrdosti metodou vtlačení kuličky ČSN EN ISO 2039-1 Plasty - Stanovení tvrdosti - Část1: Metoda vtlačení kuličky
10. Hustota nelehčených plastů - imerzní metoda ČSN EN ISO 1183-1, metoda A Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda
11. Rázová houževnatost Charpy 23 °C, -10 až -30 °CVrubová houževnatost Charpy 23 °C, -10 až -30 °C ČSN EN ISO 179-1 Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška
12. Tahové vlastnosti plastů (mez pevnosti v tahu, modul pružnosti v tahu, poměrné prodloužení při přetržení...) ČSN EN ISO 527-1
ČSN EN ISO 527-2
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Základní principy, Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty
13. Ohybové vlastnosti plastů (pevnost v ohybu, napětí v ohybu při smluvním průhybu, modul pružnosti v ohybu, deformace ohybem na mezi pevnosti v ohybu...) ČSN EN ISO 178 Plasty - Stanovení ohybových vlastností
14. Rázová houževnatost Izod 23 °C, -10 až -30 °C
Vrubová houževnatost Izod 23 °C, -10 až -30 °C
ČSN EN ISO 180 Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod
15. Teplota měknutí dle Vicata ČSN EN ISO 306 Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí dle Vicata
(VST)
16. Teplota průhybu při zatížení ČSN EN ISO 75-1
ČSN EN ISO 75-2
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení, Část 2: Plasty, ebonit a kompozity vyztužené dlouhými vlákny
17. Tvrdost Shore A, D ČSN EN ISO 868 Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

Neakreditované zkoušky

  Název zkoušky Norma/metoda Název normy
1. Vlhkost plastů 17025-PP-11 Stanovení vlhkosti na halogenovém analyzátoru vlhkosti Aplikační metody Mettler-Toledo: Měření vlhkosti plastů
2. Barevný odstín (např. v souřadnicích L*, a*, b*) 17025-PP-10 Stanovení barevného odstínu pomocí spektrofotometrů s geometrií d/8° a 0/45°
3. Identifikace plastů pomocí FT-IR spektroskopie 17025-PP-14 Identifikace plastů na FT-IR spekrometru s jednoodrazovým ATR nástavcem
4. Stlačitelnost pryžového těsnění ELE 8102 AP (B) Stanovení stlačitelnosti pryžového těsnění
5. Termogravimetrická analýza (TGA) ČSN EN ISO 11358-1 Plasty - Termogravimetrie (TG) polymerů - Část 1: Obecné principy
6. TGA/FT-IR analýza 17025-PP-32 Termogravimetrická analýza v kombinaci s FT-IR spektroskopií
7. Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které projdou standardní nálevkou ČSN EN ISO 60 Plasty - Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které projdou standardní nálevkou
8. Stanovení lesku ČSN EN ISO 2813 Nátěrové hmoty - Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°
9. Stanovení odolnosti vůči světlu xenonové výbojky ČSN EN ISO 4892-2 Plasty - Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy
PV 1303 Nekovové materiály, Expoziční test součástí prostoru pro cestující
PV 3929 Nekovové materiály, Testování účinků podnebí v suchém horkém klimatu (Kalahari test)
PV 3930 Nekovové materiály, Testování účinků podnebí ve vlhkém teplém klimatu (Florida test)
VDA 75202 Test stálobarevnosti a stárnutí za použití xenonových výbojek při vysoké teplotě
ČSN EN ISO 105-B06 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B06: Stálobarevnost a stárnutí na umělém světle při vysoké teplotě: zkouška s xenonovou výbojkou