Zkoušky v rozsahu akreditace

  Název zkoušky Norma/metoda Název normy
1. Index toku taveniny termoplastů ČSN EN ISO 1133-1
ČSN EN ISO 1133-2
Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda, Část 2: Metoda pro materiály citlivé na časově teplotní historii a/nebo vlhkost
2. Hustota nelehčených plastů - imerzní metoda ČSN EN ISO 1183-1,
metoda A
Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda
3. Rázová houževnatost Charpy -50 °C až 100 °C
Vrubová houževnatost Charpy -50 °C až 100 °C
ČSN EN ISO 179-1 Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška
4. Tahové vlastnosti plastů (mez pevnosti v tahu, modul pružnosti v tahu, poměrné prodloužení při přetržení...) -40 °C až 100 °C ČSN EN ISO 527-1
ČSN EN ISO 527-2
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Základní principy, Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty
5. Ohybové vlastnosti plastů (pevnost v ohybu, napětí v ohybu při smluvním průhybu, modul pružnosti v ohybu, deformace ohybem na mezi pevnosti v ohybu...) -40 °C až 100 °C ČSN EN ISO 178 Plasty - Stanovení ohybových vlastností
6. Rázová houževnatost Izod -50°C až 100 °C
Vrubová houževnatost Izod -50 °C až 100 °C
ČSN EN ISO 180 Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod
7. Teplota měknutí dle Vicata ČSN EN ISO 306 Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí dle Vicata
(VST)
8. Teplota průhybu při zatížení ČSN EN ISO 75-1
ČSN EN ISO 75-2
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení, Část 2: Plasty, ebonit a kompozity vyztužené dlouhými vlákny
9. Tvrdost Shore A, D ČSN EN ISO 868, Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)
ČSN ISO 48-1 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 4: Tvrdost metodou vtlačování hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)
ČSN ISO 7619-1 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti vtlačováním - Část 1: Stanovení tvrdoměrem (tvrdost Shore)
10. Stanovení obsahu vody - coulometrická metoda ČSN EN ISO 15512,
metoda B2
Plasty - Stanovení obsahu vody
11. Stanovení obsahu textilního skla a minerálního plniva - kalcinační metoda ČSN EN ISO 1172 Textilní sklo – Vyztužené prepregy (předimpregnovaný laminát) lisovací směsi a lamináty – Stanovení obsahu textilního skla a minerálního plniva – Kalcinační metoda
12. Stanovení obsahu popela přímým žíháním ČSN EN ISO 3451-1,
ISO 3451-2,
ČSN EN ISO 3451-4
Plasty – Stanovení popela – Část 1: Všeobecné metody, část 2: Poly(alkylene terephthalate), část 4: Polyamidy
13. Stanovení viskozitního čísla ČSN EN ISO 307 Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla
14. Stanovení rychlosti hoření ČSN ISO 3795;
DIN 75200;
FMVSS 302;
TL1010;
VCS 5031,19
Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje – Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interieru vozidla
15. Zkoušky plamenem při vodorovné a svislé poloze UL 94
ČSN EN 60695-11-10 ed.2
Zkoušky hořlavosti plastových materiálů pro součásti přístrojů a zařízení
16. Stanovení tepelných charakteristik (skelný přechod, tání a krystalizace) metodou DSC ČSN EN ISO 11357-1,
ČSN EN ISO 11357-2,
ČSN EN ISO 11357-3
Plasty – Diferenční snímací kalorimetrie (DSC) – Část 1: Základní principy, Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu, Část 3:Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace
17. Stanovení tvrdosti metodou vtlačením kuličky ČSN EN ISO 2039-1 Plasty – Stanovení tvrdosti – Část 1: Metoda vtlačením kuličky
18. Stanovení lesku - metoda měření směrově odraženého světla ČSN EN ISO 2813 Nátěrové hmoty – Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°

Zkoušky mimo rozsah akreditace

  Název zkoušky Norma/metoda Název normy
1. Vlhkost plastů 17025-PP-11 Stanovení vlhkosti na halogenovém analyzátoru vlhkosti
Aplikační metody Mettler–Toledo: Měření vlhkosti plastů
2. Barevný odstín (kolorimetricky) 17025-PP-10 Stanovení barevného odstínu pomocí spektrofotometrů s geometrií d/8° a 0/45°
3. Identifikace plastů pomocí FT-IR spektroskopie 17025-PP-14 Identifikace plastů na FT-IR spekrometru s jednoodrazovým ATR nástavcem
4. Stlačitelnost pryže ELE 8102 AP (B) Stanovení stlačitelnosti pryže
ČSN EN ISO 3386-1 Měkké polymerní materiály - stanovení odporu proti stlačení - Část 1: Nízkohustotní materiály
5. Termogravimetrická analýza (TGA) ČSN EN ISO 11358-1 Plasty – Termogravimetrie (TG) polymerů – Část 1: Obecné principy
6. TGA/FT-IR analýza 17025-PP-32 Termogravimetrická analýza v kombinaci s FT-IR spektroskopií
7. Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které projdou standardní nálevkou ČSN EN ISO 60 Plasty - Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které projdou standardní nálevkou
8. Stanovení hořlavosti GS 97038
DBL 5307.10
SES N 3245
Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje - Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interieru vozidla
9. Zkoušky hořlavosti (hořlavost velmi tenkých materiálů) UL 94 čl. 11 Zkoušky hořlavosti plastových materiálů pro součásti přístrojů a zařízení
10. Stanovení tepelných charakteristik (indukční doba oxidace) metodou DSC ČSN EN ISO 11357-1,
ČSN EN ISO 11357-6
Plasty - Diferenční snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy, Část 6: Stanovení indukční doby oxidace (izotermická OIT) a teploty počátku oxidace (dynamická OIT)
11. Stanovení některých látek metodou rentgenové fluorescenční spektroskopie (XRF) 17025-PP-39 Testování - olovo, rtuť, kadmium, celkový chrom, celkový brom a další metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie
12. Zkoušky při vysoké teplotě bez vnějšího namáhání DIN 53497 Zkouška horkého skladování dílů z termoplastických tvářecích materiálů bez vnějšího mechanického namáhání
13. Zkoušky při nízké teplotě bez vnějšího namáhání 7025-PP-36 Zkouška skladování při nízké teplotě dílů z termoplastických tvářecích materiálů bez vnějšího mechanického namáhání
14. Index toku taveniny termoplastů ASTM D 1238 Standardní zkušební metoda pro index toku taveniny termoplastů pomocí vytlačovacího plastometru
15. Tahové vlastnosti plastů a pryže (mez pevnosti v tahu, modul pružnosti v tahu, poměrné prodloužení při přetržení...)
-40 °C až 100 °C
ČSN ISO 37 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností
DIN 53504 Zkoušení pryže - Stanovení pevnosti v tahu při přetržení, tahového napětí na mezi kluzu, prodloužení při přetržení a hodnot napětí v tahové zkoušce
JIS K 6251 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností
16. Tvrdost Shore A, D JIS K 6253-3 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - část 3: metoda za použití tvrdoměru
ASTM D 2240 Standardní testovací metoda pro stanovení vlastností pryže - tvrdost
17. Stanovení barevných změn - kolorimetrická metoda DIN 53236 Testování barviv; podmínky měření a vyhodnocení pro stanovení barevných rozdílů pro laky, podobné povlaky a plasty
VW 50190 Komponenty vybavení interiéru vozidla - Hodnocení založené na měření barev a lesku
VW 50195 Kolorimetrické hodnocení automobilových nátěrových hmot
ISO 7724-3 Barvy a laky - Kolorimetrie - Část 3: Výpočet barevných rozdílů
18. Stanovení strukturní pevnosti ČSN ISO 34-1 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 1: Zkušební tělesa typu trouser, angle a crescent

Podpůrné činnosti

  Název zkoušky Norma/metoda Název normy
1. Vstřikování zkušebních těles z termoplastů ČSN EN ISO 294-1
ČSN EN ISO 294-2
Typ těles:
- 1A, 5A (ČSN EN ISO 527-2)
- 80 x 10 x 4 mm
- 80 x 10 x 3 mm
- 50 x 6 x 3 mm
- 125 x 13 x 3,2 mm
- 150 x 50 x 3,2 mm
- 150 x 150 x 3,3 mm
- 135 x 45 x 3,2 mm
- 356 x 100 x 2,3 mm
2. Vysekávání zkušebních těles ČSN ISO 37 Typ těles: 1, 1A, 2, 3, 4
DIN 53504 Typ těles: : S1,S2, S3, S3A
ČSN EN ISO 527-2 Typ těles: 1A, 1B, 5A, 5B
ČSN EN ISO 527-3 Typ těles: 1B
3. Obrábění deskových vzorků na tříosé CNC frézce ČSN EN ISO 2818 dle požadavku
4. Vrubování zkušebních těles na CNC vrubovacím zařízení ČSN EN ISO 179-1
ČSN EN ISO 180
Vrub typu A