Akreditované zkoušky

  Název zkoušky Norma/metoda Název normy
1. Index toku taveniny termoplastů ČSN EN ISO 1133-1
ČSN EN ISO 1133-2
Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda, Část 2: Metoda pro materiály citlivé na časově teplotní historii a/nebo vlhkost
2. Hustota nelehčených plastů - imerzní metoda ČSN EN ISO 1183-1,
metoda A
Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda
3. Rázová houževnatost Charpy 23 °C, -10 až –50 °C
Vrubová houževnatost Charpy 23 °C, -10 až –50 °C
ČSN EN ISO 179-1 Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška
4. Tahové vlastnosti plastů (mez pevnosti v tahu, modul pružnosti v tahu, poměrné prodloužení při přetržení...) -50 °C až 300 °C ČSN EN ISO 527-1
ČSN EN ISO 527-2
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Základní principy, Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty
5. Ohybové vlastnosti plastů (pevnost v ohybu, napětí v ohybu při smluvním průhybu, modul pružnosti v ohybu, deformace ohybem na mezi pevnosti v ohybu...) -50 °C až 300 °C ČSN EN ISO 178 Plasty - Stanovení ohybových vlastností
6. Rázová houževnatost Izod 23 °C, -10 až -50 °C
Vrubová houževnatost Izod 23 °C, -10 až -50 °C
ČSN EN ISO 180 Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod
7. Teplota měknutí dle Vicata ČSN EN ISO 306 Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí dle Vicata
(VST)
8. Teplota průhybu při zatížení ČSN EN ISO 75-1
ČSN EN ISO 75-2
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení, Část 2: Plasty, ebonit a kompozity vyztužené dlouhými vlákny
9. Tvrdost Shore A, D ČSN EN ISO 868 Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)
10. Stanovení obsahu vody - coulometrická metoda ČSN EN ISO 15512,
metoda B2
Plasty - Stanovení obsahu vody
11. Stanovení obsahu textilního skla a minerálního plniva - kalcinační metoda ČSN EN ISO 1172 Textilní sklo – Vyztužené prepregy (předimpregnovaný laminát) lisovací směsi a lamináty – Stanovení obsahu textilního skla a minerálního plniva – Kalcinační metoda
12. Stanovení obsahu popela přímým žíháním ČSN EN ISO 3451-1,
ISO 3451-2,
ČSN EN ISO 3451-4
Plasty – Stanovení popela – Část 1: Všeobecné metody, část 2: Poly(alkylene terephthalate), část 4: Polyamidy
13. Stanovení viskozitního čísla ČSN EN ISO 307 Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla
14. Stanovení rychlosti hoření ČSN ISO 3795; DIN
75200; FMVSS 302
TL1010; DBL 5307.10
čl. 5.1; VCS 5031,19
mimo čl.S4
Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje – Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interieru vozidla
15. Zkoušky plamenem při vodorovné a svislé poloze UL 94
ČSN EN 60695-11-10 ed.2
Zkoušky hořlavosti plastových materiálů pro součásti přístrojů a zařízení
16. Stanovení tepelných charakteristik (skelný přechod, tání a krystalizace) metodou DSC ČSN EN ISO 11357-1,-2,-3 Plasty – Diferenční snímací kalorimetrie (DSC) – Část 1: Základní principy, Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu, Část 3:Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace
17. Stanovení tvrdosti metodou vtlačením kuličky ČSN EN ISO 2039-1 Plasty – Stanovení tvrdosti – Část 1: Metoda vtlačením kuličky
18. Stanovení lesku - metoda měření směrově odraženého světla ČSN EN ISO 2813 Nátěrové hmoty – Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°
19. Zkoušení umělým zrychleným stárnutím ČSN EN ISO 4892–2 Plasty – Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla –
Část 2: Xenonové lampy
PV 1303 Nekovové materiály, Stárnutí součástí interiéru vozidla za pomocí xenonové obloukové lampy.
PV 3929 Nekovové materiály, Testování účinků podnebí v suchém horkém klimatu (exteriér)
PV 3930 Nekovové materiály, Testování účinků podnebí ve vlhkém teplém klimatu (exteriér)
VDA 75202:2001 Test stálobarevnosti a stárnutí za použití xenonových výbojek při vysoké teplotě
ČSN EN ISO 105–B06 Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B06: Stálobarevnost a stárnutí na umělém světle při vysoké teplotě: zkouška s xenonovou výbojkou
ČSN EN 20105-A02 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu
ČSN EN ISO 105-A05 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A05: Přístrojové stanovení změny odstínu pro určení stupňů šedé stupnice
20. Stanovení barevných změn - kolorimetrická metoda DIN 53236 Testování barviv; podmínky měření a vyhodnocení pro stanovení barevných rozdílů pro laky, podobné povlaky a plasty
VW 50190 Komponenty vybavení interiéru vozidla - Hodnocení založené na měření barev a lesku
VW 50195, metoda A Kolorimetrické hodnocení automobilových nátěrových hmot
ISO 7724-3: 1984 Barvy a laky - Kolorimetrie - Část 3: Výpočet barevných rozdílů

Neakreditované zkoušky

  Název zkoušky Norma/metoda Název normy
1. Vlhkost plastů 17025-PP-11 Stanovení vlhkosti na halogenovém analyzátoru vlhkosti
Aplikační metody Mettler–Toledo: Měření vlhkosti plastů
2. Barevný odstín (např. v souřadnicích L*, a*, b*) 17025-PP-10 Stanovení barevného odstínu pomocí spektrofotometrů s geometrií d/8° a 0/45°
3. Identifikace plastů pomocí FT-IR spektroskopie 17025-PP-14 Identifikace plastů na FT-IR spekrometru s jednoodrazovým ATR nástavcem
4. Stlačitelnost pryžového těsnění ELE 8102 AP (B) Stanovení stlačitelnosti pryžového těsnění
5. Termogravimetrická analýza (TGA) ČSN EN ISO 11358-1 Plasty – Termogravimetrie (TG) polymerů – Část 1: Obecné principy
6. TGA/FT-IR analýza 17025-PP-32 Termogravimetrická analýza v kombinaci s FT-IR spektroskopií
7. Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které projdou standardní nálevkou ČSN EN ISO 60 Plasty - Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které projdou standardní nálevkou
8. Stanovení některých látek metodou rentgenové fluorescenční spektroskopie (XRF) 17025-PP-39 Testování - olovo, rtuť, kadmium, celkový chrom a celkový brom metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie
9. Zkoušky při vysoké teplotě bez vnějšího namáhání DIN 53497 Zkouška horkého skladování dílů z termoplastických tvářecích materiálů bez vnějšího mechanického namáhání
10. Zkoušky při nízké teplotě bez vnějšího namáhání 7025-PP-36 Zkouška skladování při nízké teplotě dílů z termoplastických tvářecích materiálů bez vnějšího mechanického namáhání
11. Index toku taveniny termoplastů ASTM D 1238 Standardní zkušební metoda pro index toku taveniny termoplastů pomocí vytlačovacího plastometru
12. Tahové vlastnosti plastů a pryže (mez pevnosti v tahu, modul pružnosti v tahu, poměrné prodloužení při přetržení...) -50 °C až 300 °C ČSN ISO 37 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností
DIN 53504 Zkoušení pryže - Stanovení pevnosti v tahu při přetržení, tahového napětí na mezi kluzu, prodloužení při přetržení a hodnot napětí v tahové zkoušce
JIS K 6251 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností
13. Tvrdost Shore A, D JIS K 6253-3 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - část 3: metoda za použití tvrdoměru
ČSN ISO 7619-1 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - stanovení tvrdosti vtlačováním - část 1: stanovení tvrdoměrem (tvrdost Shore)
14. Stanovení rychlosti hoření ASTM D5132
GS 97038
Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje – Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interieru vozidla